Předvolání na městskou policii

Podle zákona o obecní policii je strážník oprávněn osobu, která je podezřelá ze spáchání přestupku, svědka nebo osobu, která nějakým způsobem může přispět k objasnění skutečností vztahujících se k porušení zákona, vyzvat, aby se v určitou dobu dostavila na určené místo k sepsání zápisu o podaném vysvětlení.

V praxi se může jednat např. o majitele motorového vozidla, kterým byl spáchán dopravní přestupek, avšak řidič vozidla nebyl zastižen na místě, o osobu podezřelou ze spáchání přestupku, která není ochotna věc vyřešit se strážníkem na místě apod.

Předvolaná osoba je povinna výzvě vyhovět. Pokud se dotyčný nemůže v daném termínu a čase dostavit ze závažných důvodů, je povinen se řádně a včas omluvit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí postihu za přestupek neuposlechnutí výzvy úřední osoby a může být strážníkem k sepsání zápisu o podaném vysvětlení předveden.

Strážník je povinen dotyčnou osobu poučit o skutečnosti, že podání vysvětlení může odmítnout, pokud by tím sebe nebo osobu blízkou vystavila nebezpečí postihu za přestupek nebo trestního stíhání. Totéž platí u osoby, která je vázána mlčenlivostí dle zákona.

Bylo-li Vám doručeno předvolání na Městskou policii Opava k sepsání zápisu o podaném vysvětlení, dostavte se, prosím, v uvedené době na danou adresu, popř. se předem řádně omluvte. Můžete tak učinit osobně, telefonicky, písemně, popř. elektronickou poštou. Kontaktní údaje naleznete na našich internetových stránkách.

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Veřejnost