Obtěžování hlukem

Pod okny Vašeho bytu se noc co noc promenádují návštěvníci nedaleké pivnice a pod vlivem alkoholu hlučí více, než je v pozdních nočních hodinách zdrávo? Chcete si odpočinout po náročném dni, avšak lavičku před domem si vyhlédla skupinka mladíků, kteří se zde scházejí a častují se vulgárními nadávkami, pronášenými tak hlasitě, že chtě nechtě jste posluchačem i Vy?

Náš právní řád obsahuje několik možností, jak se domoci klidného spánku a ukončení rušení nočního klidu.

Časové rozmezí nočního klidu je definováno v zákoně č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, kde se noční dobou rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodin. Není však nikde definován obsah nočního klidu, tj. jaká intenzita musí nastat, aby se jednalo o rušení nočního klidu. Vždy se rušení posuzuje případ od případu.

Pokud dojde k rušení nočního klidu, je třeba přivolat městskou policií nebo Policii České Republiky. Zde je možné udělení pokuty na místě nebo zahájení přestupkového řízení, ve kterém lze uložit sankci.

Jedná-li se o rušení nočního klidu soustavně, např. z rockového klubu ze sklepení Vašeho domu, z baru, pohostinství apod., je možno se obrátit na orgány ochrany veřejného zdraví, kterými jsou v tomto případě okresní hygienici. Prokáže-li se překročení limitních hodnot hluku, je hygienik oprávněn uložit provozovateli takového zařízení pokutu až do výše 2.000.000Kč.

Z hlediska soukromoprávních vztahů je nutno zmínit § 127 Zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník. Jedná se o tzv. sousedské vztahy. Řešení soustavného obtěžování hlukem je možné podat žalobu u soudu nebo na obecní úřad, který může zároveň zahájit řízení o přestupku nebo dát podnět Krajské veterinární správě, půjde-li např. o soustavně štěkajícího psa.

Mějte na mysli, že přednost by měla dostat lidská tolerance a ohleduplnost před právním řešením.

Kategorie: 

RSS

Odebírat RSS kategorie Veřejnost